Ordningsregler del 2

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet och inte ställas utanför porten. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén.

Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att städning sker efter det att gården använts.

Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar. Om föreningens utegrill använts ska denna rengöras.

  • Föreningen källsorterar till vissa delar avfallet. Markerade kärl för olika avfalls­produkter finns placerade i soprummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.
  • Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i sopsäckarna i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.
  • Grovsoprummet används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar nämligen för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsop­rummet, utan ska lämnas på närmaste miljöstation.
  • Det är inte tillåtet att deponera skräp och sopor på andra platser i soprummet än de särskilt anvisade.
  • Inga flaskor eller annat glas får lämnas i soprummet.
  • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt. I soprummet finns speciella containrar avsedda för detta.
  • Tidningar läggs i särskild container i soprummet eller vid sopstationen i hörnet Karlbergsvägen – Norrbackagatan.

På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får på grund av brandsäkerhetsskäl inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i och utanför fastigheten.

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar.

Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten, men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss, tvättstuga och gård.

Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa vardagar från klockan 23.00 på kvällen till klockan 07.00 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid.

Har Du fest – informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

Uthyrning i andra hand är reglerad i Bostadsrättslagen kapitel 7 i 10 §. Där framgår att uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Som andrahandsuthyrning räknas både om man upplåter lägenheten mot avgift eller kostnadsfritt.

Bostadsrättshavaren ska i sin ansökan hos styrelsen ange skäl till uthyrningen, till vem man vill hyra ut och under hur lång tid. Vanliga skäl kan vara:

  • arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla
  • sjukdom
  • uthyrning till egna barn som t ex ska studera

I våra stadgar i § 14 står samma sak – och att ansökan ska vara skriftlig. När styrelsen samtycker gäller beslutet just den perioden, de angivna skälen och till den namngivna personen – det blir inget generellt samtycke där olika hyresgäster kan flytta in/ut. Styrelsen kommer inte att samtycka till andrahandsuthyrning i kommersiellt syfte.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och vad som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.

Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas, eftersom bostadsrättsinnehavaren är skyldig att betala reparationskostnader även för sådant som medfört skador i andra lägenheter.

Se till att Du anlitar behörig fackman vid ombyggnation.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum.
Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.
Lämna gärna kvar dessa trivselregler till den som övertar Din lägenhet.